Algemene levering - en betalingsvoorwaarden van PIM Events, Bedrijf/Groepsuitjes en attractieverhuur, gevestigd in Eibergen.

Artikel 1. Overeenkomst - en betalingscondities.
Het is de opdrachtgever/huurder verboden het gehuurde materiaal door te verhuren of uit te lenen.
De opdrachtgever/huurder draagt zelf zorg voor het verzekeren van de gehuurde materialen tegen brand, diefstal of andere schade.
De opdrachtgever/huurder is verplicht alle nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade en verplicht zich het gehuurde zorgvuldig te behandelen.
De opdrachtgever/huurder gaat akkoord met de betalingsconditie dat het totaal bedrag 14 dagen voor het evenement is overgemaakt en de eventuele uitbreiding binnen 14 dagen na het evenement is overgemaakt.
Het totaalbedrag is exclusief nacalculatie.
De opdrachtgever/huurder gaat akkoord met een nacalculatie bij schade aan gehuurd materiaal en bij catering.
Buitengerechtelijke incasso kosten komen onmiddellijk voor rekening van de klant, als de klant op uiterste betaaldatum niet heeft betaald. Incassokosten zijn gesteld op 15%, met een minimum van € 75, -

Artikel 2. Aansprakelijkheid.
Met inachtneming van het elders in de voorwaarden gestelde is de opdrachtgever/huurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die tijdens de huurperiode optreedt. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan door schuld of weersgesteldheid of onachtzaamheid van de opdrachtgever/huurder geheel of gedeeltelijk verloren gaat (gaan) of onherstelbaar wordt (worden) beschadigd, zal de opdrachtgever/huurder aan PIM Events zijn verschuldigd een som gelijk aan de kosten van vervanging.
PIM Events is niet aansprakelijk voor enig schade of letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.

Artikel 2 a. Veiligheid.
Bij elke opblaasbare attractie die u huurt bij PIM Events zonder begeleiding moet u als huurder zelf het toezicht op de attractie verzorgen. Elke opblaasbare attractie hoort, wettelijk, onder toezicht te staan van een verantwoordelijke begeleider.
Omtrent de veiligheid dient u bij uw eigen gemeente het pakket van eisen ten aanzien van het plaatsen van tenten na te vragen.
U dient tevens voor de benodigde vergunningen, en voor de KLIC melding te zorgen.

Artikel 3. Prijzen.
Alle prijzen zijn exclusief eventuele reinigingskosten (afwaskosten, enz.).
Alle prijzen zijn exclusief het tussentijds schoonmaken van de inrichting, voor deze werkzaamheden geldt de prijs op aanvraag.
Alle prijzen zijn gebaseerd op het afleveren en retour halen van de materialen op werkdagen tussen 8.00 uur en met 17.00 uur.
Voor werkzaamheden buiten deze tijden geldt een prijs op aanvraag.
Voor op - en afbouwwerkzaamheden rekenen wij een meerprijs. Deze wordt op aanvraag verstrekt.
Prijsopgave en offertes van PIM Events zijn altijd 3 maanden geldig, tenzij schriftelijk anders vermeld.
PIM Events behoudt zich het recht voor de prijsstijgingen en de kostenstijgingen aan de opdrachtgever/huurder door te berekenen.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 4. Leveringsvoorwaarden.
De vervoerskosten (afleveringen en retour) zijn voor rekening van de opdrachtgever/huurder.
Het risico van de te leveren goederen gaat over op de opdrachtgever/huurder bij aflevering van de goederen.
De opdrachtgever/huurder is te allen tijde verplicht te zorgen dat de vervoerder zonder obstakels op het afleveringadres kan komen voor het brengen en halen van de goederen.
Datum en tijd opbouw, en datum en tijd afbouw worden bij benadering vastgesteld.
De opdrachtgever/huurder vrijwaart PIM Events tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade berokkend aan niet zichtbare eigendommen, als kabels en leidingen.

Artikel 5. Annulering
In geval van annulering dient de opdrachtgever/huurder de door PIM Events in redelijkheid gemaakte kosten ten behoeve van de tussen partijen gesloten overeenkomst te voldoen.
Dit bedraagt 15% bij annulering tussen 2 weken voor evenement en datum evenement met uitzondering van programmaonderdelen die door derden worden uitgevoerd zoals catering, huur accommodatie, enz.

Bij annuleringen voor overnachtingen gelden de regels van de betrevende overnachtings accommodaties.

Veiligheid:

Veiligheid is een onderwerp waar ons bedrijf, PIM Events Bedrijf/Groepsuitjes en Attractieverhuur, constant aandacht aan schenkt.
Veiligheid speelt bij al onze activiteiten de grootste rol, bij al onze medewerkers is het op peil houden van de kennis zeer belangrijk.
Uw organisator, PIM Events, vindt EHBO en Reanimatie vanzelfsprekend.
Bij alle door ons bedrijf, PIM Events, georganiseerde activiteiten zal veel aandacht aan de uitleg geschonken worden.

Veiligheid en Verplichtingen voor alle deelnemers:

Raften of kanoën
Bij raften of kanoën bent u verplicht een door ons aangereikt zwemvest aan te doen.
Bij raften of kanoën bent u verplicht bij stuwen, voor de stuw, met uw boot uit het water te gaan, de boot meedragen, en aan de andere kant van de stuw mag u dan weer verder gaan met uw activiteit.
Voor het in en uitstappen van de raft of kano dient u zoveel mogelijk gebruik te maken van de kano stoepen.
U bent verplicht tijdens het varen uw zwemvest aan te houden en de regels van het waterschap en uw begeleider(s) op te volgen.

Mountainbike
Met mountainbike bent u verplicht een helm te dragen, en ook tijdens het mountainbike op u hooft te houden.
Tijden het mountainbike is men verplicht voldoende afstand te houden op uw voorganger.

Paintbal
Met paintballen moet u 18 jaar zijn, bent u verplicht een deelnemerslijst in te vullen met alle namen die aan paintbal mee doen, u moet zich overtuigen van het risico, en de deelnemerslijst tekenen voor deelname op eigen risico.
Met paintbal bent u verplicht het door ons aangereikte masker op te zetten en op te houden. Zet een deelnemer zijn masker af, dan mag deze deelnemer niet meer meespelen en mag u ook niet meer een balletje op deze deelnemer afschieten.

Alcohol
Alcohol gebruik tijdens al onze buiten activiteiten is verboden.

Leeftijd
Al onze outdoor programma's zijn voor personen boven de 18 jaar, in sommige gevallen kan daarvan worden afgeweken als de wettelijke vertegenwoordigers daarmee instemmen.

Onze veiligheid en zorgplicht staat op een hoog peil, maar ook u als klant heeft een eigen verantwoordelijkheid, het gaat hierom; respect, veiligheid en zelfdiscipline.

PIM Events Bedrijf/Groepsuitjes en Attractieverhuur werkt met een streng veiligheidsprotocol, dit veiligheidsprotocol is voor elke deelnemer "groep" die aan aktiviteiten van PIM Events deelneemt, op aanvraag ter inzage te lezen.
Alle deelnemers die bij PIM Events Bedrijf/Groepsuitjes en Attractieverhuur, mee doen aan outdoor arrangementen doen allemaal mee op eigen risico.

Like ons op Facebook!